🤝 Registrujte se na našem e-shopu a staňte se členy NSV klubu. 🤝 Sbírejte si body s neomezenou platností. Ty si potom odečítejte v košíku! 🛒 🎁 Krásný den a děkujeme, že jste s námi NSV!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu nastejnevlne.com, umístěného na webovém rozhraní  www.nastejnevlne.com (dále jen „webové rozhraní“) mezi

podnikatelem:

Na stejné vlně, s.r.o.

IČO: 062 54 659

DIČ: CZ06254659

se sídlem Křídlovická 1005/11, Staré Brno, 603 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 100995

adresa pro doručování: Křídlovická 1005/11, Staré Brno, 603 00 Brno

telefonní číslo: + 420 725 093 261

kontaktní e-mail: eshop.nastejnevlne@gmail.com

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží z naší nabídky uvedené v objednávce a Vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

Námi potvrzenou Vaší objednávkou;

Těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

Podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

A v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 

Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a potvrzením souhlasu s těmito obchodními podmínkami na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Vámi akceptované obchodní podmínky ve formátu PDF Vám zasíláme spolu s akceptací Vaší objednávky elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce.

Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly a které byly v případě uzavření kupní smlouvy se spotřebitelem, spotřebiteli řádně zaslány spolu s kupní smlouvou. 

Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou. Odchylná ujednání od obchodních podmínek mohou být sjednána v kupní smlouvě a jsou-li v kupní smlouvě sjednána, mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

Sdělení před uzavřením smlouvy:

Prostřednictvím webového rozhraní obchodu Vám zpřístupňujeme údaje o:

 • hlavních vlastnostech zboží v rámci prezentace zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu (produkty – Detail náhled),
 • totožnosti prodávajícího, adrese sídla prodávajícího, adrese provozovny (výdejního místa a místa pro uplatnění reklamací) prodávajícího, telefonní číslo, e-mail a další kontaktní údaje na webovém rozhraní obchodu (Kontakt),
 • ceně zboží, nákladech na dodání zboží a nákladech na úhradu,
 • době dodání zboží.

Ceny zboží jsou v internetovém obchodu provozovaném prodávajícím uváděny včetně DPH, a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem; Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě nezahrnují náklady na úhradu kupní ceny a dodání zboží a tyto se liší podle zvolené metody úhrady kupní ceny a poskytovatele dopravy pro dodání zboží; 

Náklady na dodání zboží jsou uváděny v internetovém obchodu (Doprava a platba). Informace o nákladech na dodání zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.  Způsob dodání zboží si zvolíte při vyplnění objednávky; 

Náklady na úhradu kupní ceny jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu (Doprava a platba);

Náklady na dodání zboží a náklady na úhradu kupní ceny se zobrazí vždy i na webovém rozhraní obchodu při vyplnění objednávky; 

Náklady na prostředky komunikace na dálku jsou dány cenovými podmínkami Vašeho operátora (zejména cenami internetového připojení) a žádné další náklady na prostředky komunikace na dálku po Vás nepožadujeme (pro předejití pochybnostem se nejedná o náklady na dopravu, či poštovní přepravu zboží); 

Doba dodání zboží je uvedena na webovém rozhraní obchodu (nastejnevlne.com).

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

Dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit;

Zboží, u kterého uvádíme, že je skladem, expedujeme do dvou pracovních dnů od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě na účet před dodáním zboží) nebo od přijetí objednávky v případě platby na dobírku nebo platby kartou.

Zboží, které není skladem, objednat nelze. Lze využít nabízené služby „Hlídací pes“ v internetovém obchodu, která Vás upozorní, že zboží již objednat lze.

 

 • Informace o poskytované záruce, o uplatňování práv z vadného plnění jsou dostupné i na webovém rozhraní internetového obchodu (Reklamační řád).

Zboží je určeno ke spotřebě v rámci expirační doby uvedené na obalu výrobcem, delší záruku prodávající neposkytuje ani neujednává;

Vaše práva kupujícího z vadného plnění jsou upravena obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů);

Postup při uplatňování práv z vadného plnění je uveden na webovém rozhraní internetového obchodu (Reklamační řád);

Formulář pro uplatňování reklamací je rovněž dostupný na webovém rozhraní internetového obchodu (Formulář reklamační protokol).

 • Informace možnosti odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebiteli máte právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo je-li dodáváno po částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, kterou jste uzavřeli jako spotřebitelé, jste povinni odstoupení od kupní smlouvy zaslat na adresu našeho sídla, případně na naši e-mailovou adresu, vše uvedeno na webovém rozhraní;

Formulář odstoupení od smlouvy, je dostupný na webovém rozhraní obchodu;

Jako spotřebitelé nemůžete odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání, ani od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

Jste-li spotřebiteli a odstoupíte-li od kupní smlouvy ponesete jako spotřebitelé náklady spojené s navrácením zboží;

Kupní smlouva, daňový doklad, detaily objednávky či uplatněné reklamace budou uloženy v našem elektronickém archivu, přičemž uživatelé mají k těmto údajům přístup ve svém uživatelském účtu;

Jako spotřebitelé své stížnosti můžete uplatnit u nás jako prodávajícího na kontaktních údajích uvedených na webovém rozhraní a jste oprávněni se obrátit se stížností na orgán dohledu příslušný k mimosoudnímu řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

 

KUPNÍ SMLOUVA

Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Upozorňujeme, že máme právo odmítnout uzavřít kupní smlouvu s jakýmkoliv kupujícím.

Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí být řádně vyplněna, tzn. musí být uvedeny všechny informace předepsané ve formuláři. Objednáváte-li zboží jako podnikatelé je třeba řádně vyplnit i Vaše IČO a DIČ, jste-li plátci daně z přidané hodnoty.   

Před odesláním objednávky máte povinnost zkontrolovat údaje, které jste do objednávky vložili. Máte možnost vložené údaje měnit a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky, a to i když objednáváte zboží jako registrovaný zákazník.

 

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře Vám bude sdělena rekapitulace Vaší objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ potvrzujete i seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Aktuální znění obchodních podmínek je vždy dostupné na webovém rozhraní internetového obchodu (Obchodní podmínky). Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

Máte možnost získat smlouvu v písemné podobě?

Písemná podoba smlouvy Vám bude zaslána emailem v textové podobě včetně těchto obchodních podmínek akceptovaných kupujícím ve formátu PDF, nebo na Vaši žádost zaslána poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tiskem a zasláním spojených.

Smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

CENA

Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou online, prostřednictvím platební brány uvedené na webovém rozhraní;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
 • při dodání na dobírku i v hotovosti, případně platební kartou (podle toho co umožňuje dopravce). Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

Kdy nastane splatnost kupní ceny?

Při platbě kartou online prostřednictvím platební brány uvedené na webovém rozhraní je cena zboží splatná předem.

Při bezhotovostní platbě převodem před dodáním zboží, je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky. Cena zboží je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu zboží v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

V případě volby dodání zboží na dobírku je cena splatná při převzetí zboží.

Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat Vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

DODACÍ PODMÍNKY

Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží expedujeme do dvou pracovních dnů od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě na účet před dodáním zboží) nebo od přijetí objednávky v případě platby na dobírku nebo platby kartou.

 

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte úplnost dodávky (tj. druh zboží a počet kusů) a neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. S dopravcem sepište reklamační protokol o poškození zásilky a poškození zásilky uveďte jako důvod reklamace. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

Při osobním odběru zboží máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží), máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitelé bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky.

Nejste-li spotřebiteli, od kupní smlouvy můžete odstoupit v souladu s občanským zákoníkem, v případě odstoupení jste však povinni k náhradě újmy vzniklé odstoupením od smlouvy a vydání bezdůvodného obohacení, které Vám bude námi ke dni odstoupení od kupní smlouvy vyčísleno.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář. Formulář odstoupení od smlouvy, je dostupný na webovém rozhraní obchodu.

Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

V případě, že nevrátíte dárek spolu s odstoupením od kupní smlouvy a ponecháte si jej, bude Vám účtována smluvní pokuta v hodnotě 100 Kč, která bude jednostranně započtena na Vaši pohledávku spočívající v nároku na vrácení kupní ceny.

Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

písemné odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou Vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že Vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

neobdrželi jsme od Vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;

z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné zboží za původních podmínek dodat;

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

   • datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
   • co je obsahem reklamace;
   • jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
   • Vámi uvedené kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace.

Nedojde-li k dohodě o delší lhůtě pro vyřízení reklamace, reklamaci vyřídíme do 30 dnů od obdržení. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

U oprávněné reklamace Vám náleží náhrada účelně vynaložených nákladů. Výši účelně vynaložených nákladů jste nám povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.

V případě, že odstranění vady dodáním nového zboží, jste povinni nám vrátit původní zboží. Náklady na vrácení původního zboží uhradíme.

 

DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360). Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Obrátit se můžete i na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, které je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. 

Založení uživatelského účtu je dobrovolné.

Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Nejste oprávněni umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. Před odesláním objednávky máte povinnost zkontrolovat údaje, které se do objednávky automaticky načtou z uživatelského účtu. K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží ve zjednodušeném režimu, kdy nemusíte při každé objednávce zboží vyplňovat své osobní údaje, ale přihlašujete se pouze do svého uživatelského účtu, který osobní údaje vyplňuje automaticky, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

Kdy můžeme Váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud uživatelský účet déle než 1 rok nevyužíváte a dále pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

Kdy můžete Váš uživatelský účet zrušit?

Kdykoli a bez udání důvodu.

Vezměte na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Uživatelský účet může být nedostupný zejména v případě nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

Recenze

Na internetovém obchodu v rámci programu Ověřeno zákazníky také poskytujeme přístup k hodnocení zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami.

V interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

Autenticita recenze je námi potvrzena opatřením štítkem „Ověřený zákazník“ Neověřené recenze zůstanou bez označení.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Udělujete nám souhlas k zasílání informací související se zbožím, službami nebo naším podnikem a obchodní sdělení na Vaši elektronickou adresu.

Bez ohledu na dříve udělený souhlas máte právo, a my Vám poskytneme vždy možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na náš účet odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Zásady používání souborů cookies jsou dostupné na webovém rozhraní obchodu (GDRP oddíl 2.6. a oddíl 6 Cookies).

 

DORUČOVÁNÍ

Jsme oprávněni doručovat Vám na Vaši elektronickou adresu.

Slevy

Vyhrazujeme si právo poskytovat slevy z ceny zboží v rámci věrnostních programů, jako přizpůsobené slevy (tj. slevy na další nákup uskutečněný v určitém časovém období, poskytované při zvláštních příležitostech, při nákupu slevových kódů).

Budeme-li poskytovat plošné slevy, informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jsme nabízeli a prodávali zboží po dobu 30 dnů před uplatněním slevy najdete na webovém rozhraní u konkrétního zboží.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21. července 2023.